Me myself and the others
Nuno Sousa Vieira
20.09.19 – 09.11.19Art Toronto
25 - 27.10.19